Územní plánování a regionální rozvoj

V oblasti územního plánování je Projektové středisko specializováno na urbanistické práce prováděné pro kraje, města a obce regionu východních Čech, středních Čech i Moravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady a do prosince 2002 i pro okresní úřady. Zpracovává územně plánovací podklady (hlavně územní studie, zastavovací studie, územně analytické podklady a dohody o parcelaci) a především územně plánovací dokumentaci krajů (zásady územního rozvoje), měst a obcí (územní plány), a to především v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém, dále pak v kraji Olomouckém, Vysočina a Středočeském. Předností práce Projektového střediska je komplexní řešení území s důrazem na udržitelný rozvoj.

V oblasti regionálního rozvoje Projektové středisko zpracovává strategie, plány a programy rozvoje obcí a mikroregionů – svazků obcí. Základem pro stanovení realizovatelného programu rozvoje je znalost území, jeho hodnot, limitů jeho využití a uspořádání. V těchto pracích dochází ke spojování dvou disciplin – územního a regionálního plánování.

V oblasti dopravy, včetně nemotorové, životního prostředí, památkové péče, rekreace a cestovního ruchu, veřejných prostranství a dalších Projektové středisko zpracovává oborové dokumenty všech úrovní – pasporty, generely a studie. Rovněž spolupracuje na hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí, zpracovává posouzení vlivu na krajinný ráz a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Zároveň poskytuje činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace a územních studií, pro které je držitelem zvláštní odborné způsobilosti, včetně poradenské činnosti související se všemi výše uvedenými pracemi.

Pracovní tým Projektového střediska Hradec Králové vedený autorizovaným architektem je složen z odborníků specialistů, kteří mají zkušenosti z oblasti územního plánování, regionální a strukturální politiky, projekční činnosti, veřejné správy, ekonomického a organizačního poradenství včetně trans-národních projektů. Všichni jsou držiteli příslušného oborového oprávnění k projektování, resp. autorizace (dopravní a technická infrastruktura, ÚSES, geologie, ekonomika atd.). Od roku 1995 zpracovává středisko veškeré materiály digitálně (ArcGIS, AutoCAD, MS Office v aktuálních verzích).

Působnost Projektového střediska Hradec Králové

Zpracování podkladů a dokumentací v oblasti územního plánování:

Zpracování vyhodnocení vlivů v oblasti územního plánování:

Zpracování koncepčních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje:

Zpracování oborových podkladů v oblasti dopravy, životního prostředí, památkové péče, rekreace a cestovního ruchu, veřejných prostranství a dalších:

Zajištění činností pořizovatele v oblasti územního plánování:

Poskytování konzultací v rámci odborné technické pomoci ke všem výše uvedeným typům činnosti.